Privacy Verklaring Kinderfaculteit en Rekenfaculteit

 

De Kinderfaculteit en de Rekenfaculteit zijn programma’s van Stichting Vitaal Pendrecht (“Vitaal Pendrecht”). Vitaal Pendrecht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring maken we duidelijk hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zullen als volgt met uw persoonsgegevens omgaan:

 • Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Zie hieronder.
 • Daar waar dat nodig is, vragen om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kind.
 • Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Vitaal Pendrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de projectleiding van de Kinderfaculteit / Rekenfaculteit of een e-email sturen aan kinderfaculteit@stichting-vitaalpendrecht.nl.

Verwerking van persoonsgegevens van ouders en kinderen

 

De Kinderfaculteit / Rekenfaculteit heeft de volgende doelen met de verwerking van persoonsgegevens van ouders en kinderen

 • Inschrijven voor lessen en trainingen van de Kinderfaculteit / Rekenfaculteit;
 • Contact onderhouden met ouders en leerlingen met betrekking tot deelname en ervaringen;
 • Contact kunnen opnemen in geval van noodsituaties;
 • Kunnen opbouwen van een portfolio van de leerlingen
 • Kunnen handelen in overeenstemming met behoefte aan veiligheid;
 • Verbeteren van de kwaliteit van lessen en trainingen;
 • Contact kunnen onderhouden bij overgang naar het voortgezet onderwijs voor programma’s 12+;
 • Sturen van algemene nieuwsberichten over Kinderfaculteit / Rekenfaculteit;
 • Onderzoek naar de resultaten van de Kinderfaculteit/ Rekenfaculteit.

Wij verwerken de volgende gegevens

Bij algemene registratie op de website:

 • Voornaam kind;
 • Achternaam kind;
 • Geboortedatum kind;
 • Geslacht kind;
 • School en groep kind;
 • Adres ouders en kind;
 • Telefoonnummer (s) ouders;
 • E-mailadres;
 • Wij vragen apart toestemming voor het maken van foto’s of filmpjes.

Extra informatie bij inschrijving voor een les of training:

 • Toestemming van ouders voor deelname aan die les of training;
 • Al dan niet toestemming van ouders voor het alleen naar huis gaan van het kind;
 • Nogmaals toestemming voor het gebruik van foto’s, filmpjes.

Wij registreren de leerprestaties en het gedrag van kinderen die deelnemen aan onze lessen en trainingen. Wij delen die informatie met de school van het kind waar dat nuttig is in het belang van de opleiding van het kind. Lessen en trainingen van de Kinderfaculteit / Rekenfaculteit zijn weliswaar niet rechtstreeks onderdeel van een schools curriculum, maar zijn gerelateerd aan dat curriculum.

Deze persoonsgegevens worden door Vitaal Pendrecht opgeslagen voor de periode van de duur van de basisschool van uw kind, verlengd met maximaal 3 jaar. Daarna worden alleen geanonimiseerde gegevens bewaard voor mogelijke onderzoeksdoeleinden.

Verwerking van persoonsgegevens van docenten, trainers en organisaties van docenten en trainers

 

De Kinderfaculteit / Rekenfaculteit heeft de volgende doelen met de verwerking van persoonsgegevens van docenten, trainers en organisaties (aanbieders) van docenten en trainers

 • Communicatie over (toekomstige) opdracht en inhoud programma
 • Communicatie over ontwikkeling Kinderfaculteit / Rekenfaculteit
 • Financiële administratie

Wij verwerken de volgende gegevens

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • BSN (alleen wanneer nodig voor aanvragen VOG). Het BSN nummer wordt na de aanvraag uit de administratie verwijderd.
 • [Bankrekeningnummer?]
 • [Woonadres?]

Uw persoonsgegevens worden door Vitaal Pendrecht verwerkt voor de periode van de duur van uw betrokkenheid bij het project van de Kinderfaculteit / Rekenfaculteit en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van schoolleiders en leerkrachten van aangesloten scholen

 

De Kinderfaculteit / Rekenfaculteit heeft de volgende doelen met de verwerking van persoonsgegevens van schoolleiders en leerkrachten van aangesloten scholen

 • Communicatie over Kinderfaculteit / Rekenfaculteit
 • Communicatie over specifiek (samenwerkings)aanbod voor scholen, groepen of individuele leerlingen
 • Communicatie over leerprestaties en gedrag van individuele leerlingen (na toestemming van ouders hierover)

Wij verwerken de volgende gegevens

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • School en groep

Uw persoonsgegevens worden door Vitaal Pendrecht opgeslagen voor de periode van de duur van het project van de Kinderfaculteit / Rekenfaculteit.

 

Verwerking van persoonsgegevens van stakeholders en geïnteresseerden

 

De Kinderfaculteit / Rekenfaculteit heeft de volgende doelen met de verwerking van persoonsgegevens van stakeholders en geïnteresseerden

 • Versterken van de ontwikkeling van de Kinderfaculteit / Rekenfaculteit
 • Verbreden (kennis)netwerk
 • Informatieverstrekking

Wij verwerken de volgende gegevens

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Organisatie
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Vitaal Pendrecht opgeslagen voor de periode van de duur van het project van de Kinderfaculteit / Rekenfaculteit.

 

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

 

De Kinderfaculteit / Rekenfaculteit heeft de volgende doelen met de verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

 • Communicatie
 • Administratie van geleverde diensten
 • Individuele wensen vrijwilligers ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling
 • Inzicht in het vrijwilligersbestand

 

Wij verwerken de volgende gegevens

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres
 • BSN (alleen wanneer nodig voor aanvragen VOG). Het BSN nummer wordt na de aanvraag uit de administratie verwijderd.

Uw persoonsgegevens worden door Vitaal Pendrecht opgeslagen voor de periode van de duur van het project van de Kinderfaculteit / Rekenfaculteit met maximaal een verlening van 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van werkzaamheden voor de hierboven beschreven doelen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de lessen en trainingen;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Daarnaast worden persoonsgegevens verstrekt aan de partijen die wetenschappelijk onderzoek doen naar de effectiviteit en resultaten van de Kinderfaculteit/Rekenfaculteit. Het doel van dit onderzoek is ook het verbeteren van de Kinderfaculteit/Rekenfaculteit. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de Kinderfaculteit / Rekenfaculteit van uw gegevens kennis kunnen nemen, hebben geheimhouding bevestigd.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u (of uw kind) ontvangen hebben. Ook  kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Het recht op inzage, rectificatie, overdracht en bezwaar heeft u niet bij de partijen die wetenschappelijk onderzoek doen.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthouder op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting Vitaal Pendrecht, projectleiding Kinderfaculteit:

 1. kinderfaculteit@stichting-vitaalpendrecht.nl.
 2. 010-4809346
 3. Plein 1953, nr 192. 3086 EM Rotterdam